Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Algemene Leveringsvoorwaarden EBT B.V.

 

I. ALGEMEEN:

1. Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, verder hieronder te noemen “de voorwaarden” liggen ten grondslag aan de tussen “EBT” en “de koper” gesloten overeenkomst waarbij als EBT geldt: de rechtspersoonlijkheid bezittende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EBT B.V., gevestigd te Alblasserdam aan de Kelvinring nr. 18 en als “de koper” iedere contractant met EBT.

2. Algemene voorwaarden van de koper of van derden die van deze algemene leveringsvoorwaarden of van specifieke onderdelen afwijken, zijn voor EBT niet bindend, ook niet indien door de koper hiernaar is verwezen en EBT deze verwijzingen niet schriftelijk heeft afgewezen.

3. Indien een koper eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van EBT heeft gekocht, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven orders ongeacht de aard van de order en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke order door EBT.

4. Indien aan twee of meer kopers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze ieder hoofdelijk onder toepassing van de voorwaarden voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst aansprakelijk.

5. Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden EBT alleen dan, indien hij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.

6. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.

7. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden kan de koper geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.

8. De voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke onderdelen, om welke  redenen dan ook, niet van toepassing zijn.

9. De koper, die één van zijn werknemers of een derde mondeling of schrif¬telijk opdracht pleegt te geven goederen voor zijn rekening bij EBT te kopen en af te halen, dient EBT schriftelijk mee te delen, indien de opdracht een einde heeft genomen. Indien dat niet geschied, is de koper aansprakelijk voor schade welke voor EBT mocht ontstaan, als goederen aan iemand zijn meegegeven, die namens de koper tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet meer gerechtigd was

2. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN:

10. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in een aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld, bindt deze slechts, wanneer de aanvaarding binnen de gestelde termijn bij EBT in het bezit is gekomen.

11.Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

12. Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van de afsluiting geldende prijzen. Indien zich om welke reden dan ook na het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en voor de definitieve oplevering prijsverhogingen mochten voordoen, dan behoudt EBT zich het recht voor om  het prijsverschil aan de koper door te berekenen. In het geval dat de prijswijziging een groter verschil betekent dan 5% van het factuurbedrag, heeft de koper het recht de order te wijzigen.

13. Eventuele prijsstijgingen worden tijdig door EBT bekend gemaakt.

14. Alle in folders en documentatie genoemde prijzen, gewichten, afmetin¬gen, kleuren en overige gegevens met betrekking tot de door EBT te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die goederen zijn vrijblijvend en gelden slechts als bij benadering, tenzij schriftelijk door EBT het tegendeel is bevestigd. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht om de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren of enigerlei vergoeding voor die afwijking te verlangen.

3. LEVERING:

15. De plaats van de aflevering van goederen is in de regel bij de koper.

16. Wanneer goederen bij EBT zouden worden afgehaald, staan deze na het passeren van de afgesproken leverdatum voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

17. Indien is overeengekomen, dat de goederen door EBT in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico van de koper. In dit geval geldt de toezending van de factuur als levering en kennisgeving van opslag.

18. Aan de leveringsplicht heeft EBT in het geval van niet afnemen voldaan, indien zij de koper per aangetekend schrijven kennis heeft gegeven van het feit, dat de goederen tot zijn beschikking staan. Hierna heeft EBT het recht om betaling te vorderen voordat wordt afgeleverd. Indien de goederen niet alsnog binnen 10 dagen na het aangetekend schrijven zijn afgehaald, heeft EBT het recht om de order als geannuleerd te beschouwen overeenkomstig artikel 28.

19. De goederen worden vervoerd op een wijze door EBT te bepalen.

20. EBT leeft in de mate van mogelijkheid de leveringstermijnen, welke bij weeknummer worden opgegeven, na. In geen geval kan vertraging in de levering enige sanctie tot gevolg hebben, noch ontbinding van de overeenkomst, noch  schadevergoeding.

21. In geval de order achteraf door de koper wordt gewijzigd, is EBT niet meer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen en bevestigde leveringstermijn.

22. In geval van overmacht heeft EBT de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst na minimaal 6 weken gerekend vanaf de orderdatum, ontbonden te verklaren.

23. Indien is overeengekomen, dat de goederen door EBT in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico van de koper. In dit geval geldt de toezending van de factuur als levering en kennisgeving van opslag.

24. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal EBT de goederen plaatsen of laten plaatsen. In alle gevallen zal de koper, vóór aflevering van de goederen een passende plaats met alle noodzakelijke faciliteiten - behoudens door EBT te leveren artikelen ter beschikking stellen.

25. EBT heeft het recht om de verkochte goederen in gedeelten te leveren, tenzij complete levering schriftelijk is overeengekomen.

26. De goederen worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard op het moment dat de goederen door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen dan wel op de datum van plaatsing in het geval van toepassing van het gestelde in artikel 24.

27. De koper aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat eventueel te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlenging daardoor kan worden beïnvloed. EBT zal koper daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.


4. WIJZIGING IN DE OVEREENKOMST:

28. Gebeurtenissen die de basis van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk veranderen, zij het aan de zijde van de koper, van EBT of van de toeleverancier aan  EBT de overeenkomst geheel of ten dele te veranderen of aan de nieuwe omstandigheden aan te passen zonder dat hieruit een vordering voor schadevergoeding kan voortvloeien.

29. Indien de koper een bestelling van handelsgoederen, dat wil zeggen niet specifiek voor de koper door EBT ontworpen goederen, welke uit voorraad door EBT zijn geleverd, geheel of gedeeltelijk annuleerd, is hij slechts gehouden tot betaling  van redelijke voor de uitvoering  gemaakte kosten. Een bestelling van handelsgoederen welke door EBT niet uit voorraad zijn geleverd maar geheel of gedeeltelijk bij derden zijn besteld en/of inmiddels aan EBT zijn geleverd, kunnen slechts geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd indien de toeleverancier van EBT instemt met annulering/retournering.
Bij de mogelijkheid van (gedeeltelijke) annulering is de koper gehouden tot betaling  van redelijke voor de uitvoering  gemaakte kosten.
Een bestelling van productiegoederen, dat wil zeggen specifiek voor de koper door EBT ontworpen goederen, is door de koper slechts te annuleren indien EBT nog geen aanvang heeft gemaakt met de productie. EBT is in een dergelijk geval gerechtigd om kosten en schade wegens winstderving van de koper te claimen, tussen partijen gesteld op 20% van het door de koper bij afname te betalen bedrag, dan wel over het verschil tussen het uit-eindelijk betaalde bedrag en het bedrag bij volledige afname.

30. Indien de koper in gebreke is, als in het gestelde onder paragraaf 5 lid omschreven, en voorts indien de koper in staat van faillissement mocht worden verklaard,  surséance van betaling mocht aanvragen of verkrijgen, onder curatele mocht worden gesteld, mocht overlijden, tot liquidatie of verkoop van zijn zaak mocht overgaan en veder in geval er beslag op alle of op een gedeelte van de goederen van de koper mocht worden gelegd, is EBT door de koper onherroepelijk gemachtigd, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, om de goederen van de plaats waar deze zich bevinden, weg te halen of te doen weghalen zonder dat voor het betreden van de desbetreffende plaatsen enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn en heeft de enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden, onder voorbehoud tot schadevergoeding door een dergelijke aan koper te wijten ontbinding.

31. Behoudens het gestelde in de onderhavige voorwaarden, kan de overeenkomst uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

32. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door EBT nog niet is uitgevoerd.

 5. BETALINGEN:

33. De betalingen van de door EBT verzonden facturen dienen te geschieden binnen dertig dagen na de datum waarop de door de koper te ontvangen factuur is gesteld.

34. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper zonder verdere aanmaning in gebreke. EBT is dan gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het wettelijk vastgestelde percentage vanaf de vervaldag op grond van lid 32.

35. Voorts dienen door de koper bij niet tijdige betaling aan EBT vergoed te worden eventuele incassokosten ten bedrage van 15% met minimum €125,00 Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop EBT voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen.

36. Bedragen die EBT vóór een ontbinding op grond van het bepaalde in paragraaf 5 heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

37. Alle geleverde goederen blijven eigendom van EBT tot volledige voldoening van al hetgeen EBT, uit welken hoofde dan ook, van de koper te vorderen heeft, ongeacht of zij reeds door de koper zijn verwerkt.

38. Goederen, die ingevolge reparatie opdracht worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van EBT tot volledige voldoening van al hetgeen EBT van de koper te vorderen heeft.

39. De koper is gerechtigd om in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering over de goederen te beschikken en deze door te leveren. In geval van een doorverkoop van de goederen zonder dat de verkoopprijs is voldaan, gaat de hierdoor ontstane vordering van de koper automatisch over op EBT zonder dat hiervoor beslag behoeft te worden gelegd.

40. Het verbinden van de goederen ten behoeve van derden, bijvoorbeeld bankinstellingen, door bijvoorbeeld verpanding of zekerheidsstelling e.d. is de koper niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EBT. De koper is verplicht EBT terstond te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

41. Zolang afgeleverde goederen niet het eigendom van koper zijn geworden, is hij verplicht de goederen voor zijn rekening ten behoeve van EBT te verzekeren.

 7. RECLAMATIES:

42. Uitsluitend handelsgoederen, dat wil zeggen niet specifiek voor de koper door EBT ontworpen goederen, welke uit voorraad door EBT zijn geleverd, kunnen door de koper, mits ongebruikt en in de originele verpakking, binnen 7 dagen aan EBT worden geretourneerd. De koper is daarbij slechts gehouden tot betaling  van redelijke voor de uitvoering  gemaakte kosten.

43. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen dienen schriftelijk te worden gemeld. De koper dient EBT binnen 3 dagen na aflevering van de goederen de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus.

44. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen EBT binnen 7 dagen na aflevering van de goederen schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld. De koper dient EBT in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de koper van het hier boven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de koper dienaangaande.

8. GARANTIE:

45. EBT garandeert de goede werking van de door haar geleverde handels¬goederen slechts voor zover deze door haar leveranciers aan haar wordt gegarandeerd en overeenkomstig de op die aan haar gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen.

46. EBT garandeert de goede werking van de door haar geleverde produc¬tiegoederen  voor de duur van één jaar. De door EBT uit te voeren garantie wordt in huis bij EBT uitgevoerd. Slechts indien het in huis bij EBT uitvoeren niet mogelijk is wordt de garantie wordt de garantie bij de koper uitgevoerd. Door EBT daarbij te werken uren behoeven door de koper niet te worden vergoed. Reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de koper en zullen door EBT afzonderlijk in rekening worden gebracht.

47. Indien de koper gedurende een  garantietermijn, zonder schriftelijke toe¬stemming van EBT, herstelling of veranderingen aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet voldoet, vervalt bovenvermelde garantieverplichting.

48. Garantie geldt uitsluitend die goederen die door de daartoe door de gerechtigde gebruiker overeenkomstig de geldende voorschriften en de geldende standaarden zijn gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn geleverd.

49. Reparatie-werkzaamheden worden door EBT slechts gegarandeerd inzien zij zich uitdrukkelijk en schriftelijk tot garantie heeft verklaard.

50. De beoordeling of onderdelen of producten voor vervanging in aanmerking komen, berust bij uitsluiting bij EBT, terwijl ontbinding uit dien hoofde is uitgesloten.

51. De garantie-termijn is niet opschortbaar en de garantie geldt uitsluitend voor de afnemer.

9. OVERMACHT

52. Indien de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is en niet aan een tekortkoming van één der partijen te wijten is en indien voorts voor¬zienbaar is dat de vertraging langer dan zes weken zal duren, dan zal ieder der partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen zonder dat aan de andere partij enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

53. In geval van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, heeft EBT het recht tot afrekening van het evenredig deel van de aanneemsom op grond van de reeds verrichtte arbeid, geleverde materialen en overige gemaakte kosten.

54. Als omstandigheid in het eerste lid geldt iedere gebeurtenis of omstandigheid, ook die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien, die de nakoming bemoeilijkt of onmogelijk maakt dan wel bedrijfseconomisch  voor EBT zo bezwaarlijk wordt, dat verdere uitvoering van de werkzaamheden door EBT in redelijkheid niet meer verlangd kan worden.

10. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE:

55. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van haar zijde, is EBT slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere  aansprakelijkheid van EBT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

56. EBT is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de koper en schade wegens door EBT gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

57. De door EBT te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig) van de op grond van die overeenkomst door EBT aan koper gefactureerde en factureerbare bedragen.

58. In geval van een onrechtmatige daad van EBT, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor EBT rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is  EBT slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 1.250.000,00 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende  gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis en met een maximumbedrag van € 2.500.000,- per jaar.

59. Aansprakelijkheid van EBT voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 55 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan.

60. De aansprakelijkheid tot het vergoeden van schade uit defecten van door EBT geleverde producten wordt bepaald door EBT en zal een maximum van een bedrag van 2 maal het bedrag van de bedoelde levering niet overschrijden.

61. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij EBT heeft gemeld.

62. Geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard:
- voor schade of kosten voortvloeiende uit verkeergebruik van geleverde en / of onvoldoende en / of ondeugdelijk verpakte producten;
- voor foutieve opslag van goederen door de koper;
- voor schade, welke direct of indirect gevolg is van door EBT geleverde diensten.

63. De koper vrijwaart EBT voor alle schade die EBT mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door EBT geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:
- aanspraken van derden, werknemers van koper daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van EBT die ter beschikking zijn gesteld van koper en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
- aanspraken van derden, werknemers van EBT daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van koper of van onveilige situaties in diens bedrijf
- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door EBT geleverde producten of diensten die door koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van de koper, tenzij de koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of door levering als hiervoor bedoeld.

11. SLOTBEPALINGEN:

64. Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de koper binnen een maand nadat hij door  EBT in kennis is gesteld dat deze het geschil bij de op grond van de voorwaarden toepasselijke rechter zal aanbrengen, schriftelijk te kennen heeft gegeven te kiezen voor de volgens de bepalingen van de wet bevoegde relatieve rechter en behoudens het recht van EBT om voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.

65. Op een met EBT gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.